Neobvezne izbirne vsebine

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 POJASNILA o izbiri neobveznega izbirnega predmeta v šolskem letu 2023/2024

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Osnovni šoli je določil, da šole od šolskega leta 2014/15 naprej ponudijo učencem neobvezne izbirne predmete. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

-> Za učence od 4., 5. in 6. razreda se lahko izvaja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

-> Za učence od 7. do 9. razreda se lahko izvaja kot neobvezni izbirni predmet pouk drugega tujega jezika.

Pouk navedenih neobveznih izbirnih predmetov se je začel izvajati postopoma in sicer:

– za učence 4. in 7. razreda v šolskem letu 2014/15,

– za učence 4., 5., 7. in 8. razreda v šolskem letu 2015/16,

– za vse učence drugega in tretjega triletja v šolskem letu 2016/17.

-> Prvi tuji jezik se kot neobvezni izbirni predmet izvaja za učence 1. razreda od šolskega leta 2015/16 dalje.

 Neobvezni izbirni predmeti:– sodijo v razširjeni program osnovne šole,- so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo,– zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih predmetov,- prisotnost učenca se obravnava enako kot pri ostalih predmetih, zato so starši dolžni vsako odsotnost opravičiti. 

Zakon o Osnovni šoli določa, da si učenec lahko izbere (s soglasjem staršev) največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. S tem je določena zgornja meja, ki je učenec ne more preseči.

Drugi tuji jezik je 2 uri na teden, ostali neobvezni izbirni predmeti so po 1 uro na teden. Če si učenec izbere za neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik, ne more izbrati nobenega predmeta več. 

Učenci naj skupaj s starši dobro premislijo, koliko so obremenjeni z rednim šolskim delom in morebitnimi izven šolskimi dejavnostmi. Ko si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, je dolžan redno hoditi k izbranemu predmetu.

Predlagamo, da učenec izbere samo en neobvezni izbirnega predmet ali pa nobenega.

Priporočamo, da učenci, ki izberejo kot neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik (nemščina, francoščina) ta predmet izberejo tudi v naslednjih dveh šolskih letih.

 V šolskem letu 2023/2024 se bo za učence 4., 5. in 6. razreda na naši šoli lahko (če bo dovolj prijav) izvajal pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:- drugi tuj jezik francoščina ali drugi tuj jezik nemščina, – umetnost (likovna umetnost ali glasbena umetnost), – računalništvo (5., 6. razred),- šport.Za učence 7., 8. in 9. razreda se bo lahko izvajal kot neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik francoščina.

 V spodnji priponki pa si preberite katere neobvezne izbirne predmete ponujamo za šolsko leto 2023/2024 in njihove opise.

Dostopnost