Podaljšano bivanje

Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci. Ena izmed njih je podaljšano bivanje, ki je organizirano po pouku za učence od 1. do 5. razreda in traja do 16.45. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno, s prijavo staršev. Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Učencem želimo zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje, jim omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo ter jim po potrebi nuditi ustrezno strokovno pomoč. V okviru PB se izvajajo učna pomoč, utrjujejo se osnove računanja, opravljajo se domače naloge. Podaljšano bivanje je namenjeno tudi sprostitvenim dejavnostim, ustvarjalnemu preživljanju časa in navajanju na kulturno prehranjevanje. Učencem so na voljo tudi različne interesne dejavnosti. 

Glavni cilj PB je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjena zgolj pisanju domačih nalog. PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

Pravila, ki veljajo v času podaljšanega bivanja

  • Priporočamo, da starši ne prihajajo po otroke pred tretjo uro, saj do takrat še delajo domačo nalogo (učenci potrebujejo po kosilu nekaj časa za sprostitev, gibanje, nato začnejo z nalogo).
  • V podaljšanem bivanju je 50 minut na voljo za pisanje domače naloge. Nekateri učenci ne zmorejo tega dela opraviti v tem času zaradi drugih izbirnih in dodatnih dejavnosti ali zaradi počasnejšega pisanja. Učenci naj zato nalogo dokončajo doma, starši pa jo preverijo.
  • Starši naj se čim bolj držijo ure, ki jo navedejo za prihod po otroka. Spremembe odhodov domov, razna obvestila učiteljem ipd., naj starši redno vpisujejo v otrokovo beležko ali na list papirja, saj ga učitelji OPB zadržijo.
  • Starši ob prihodu počakajo pred glavnim vhodom v šolo, da dežurni pokliče njihovega otroka, razen kadar so učenci OPB na zunanjih površinah šole. O tem, kje se učenci nahajajo, učitelji OPB obveščajo s smerokazom, ki visi na glavnem vhodu šole. Starši učencev 1. razreda pridejo po otroka v učilnico, kjer je OPB.
  • Kdor pride po otroka, mora o odhodu nujno obvestiti učitelja, še posebej v času, ko so otroci zunaj šole ali pri interesni dejavnosti.
  • Otroci brez pisnega obvestila staršev, kdaj gredo domov, ne morejo sami domov. Navesti je potrebno točno uro odhoda.
  • Ko učenci odhajajo domov, se obujejo šele v prostoru pri vhodu v šolo. V čevljih se ne smejo sprehajati po šoli.
  • Če učenec odide iz PB na izvenšolsko interesno dejavnost, se ne vrača nazaj v oddelek PB. Odgovornost zanj prevzamejo učitelji/vaditelji izvenšolskih dejavnosti.
Dostopnost