Svet staršev

2023/2024

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka. Sestaja se vsaj enkrat vsako ocenjevalno obdobje.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe;

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Člani Sveta staršev prinašajo pobude in prenašajo sklepe v oddelčne skupnosti.

Predsednik Sveta staršev je gospod Vito Klavora. Namestnica predsednika je gospa Barbara Novak Hozjan.

RazredPredstavnik staršev RazredPredstavnik staršev
1. aKatja Knific 5. bDamir Ljubijankić
1. bSejida Dizdarević Jančar 6. aSanja Klemenčič
2. aBarbara Novak Hozjan 6. bAleš Bartol
2. bSimona Petrič 7. aJelka Kušar
3. aUroš Medar 7. bVito Klavora
3. bMaša Jug Burja 8. aBarbara Poljšak
4. aPrimož Svoljšak 8. bMetka Orel
4. bIztok Žebovec 9. aAndrej Cergolj
5. aSaša Levičar 9. bKatarina Trampuž

Pisni predlogi za kandidate za člane Sveta OŠ Medvode – predstavnike staršev

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je predsednica sveta OŠ Medvode, ga. Andreja Čeru, 8. 4. 2024 izdala Sklep o razpisu volitev članov sveta OŠ Medvode – predstavnikov staršev. G. Vito Klavora, predsednik Sveta staršev OŠ Medvode, je sklep prejel po elektronski pošti dne 10. 4. 2024. Podrobnosti o vsebini sklepa si lahko preberete v prilogi.

Pisne predloge za kandidate za člane Sveta OŠ Medvode – predstavnike staršev je potrebno oddati v zaprti kuverti s pripisom »PREDLOGI KANDIDATOV ZA SVET STARŠEV« v nabiralnik pred glavnim vhodom v šolo oz. osebno v tajništvo do 10. 5. 2024.

Volilna komisija se bo sestala 15. 5. 2024 in bo prispele predloge pregledala.

Pisne predloge kandidatov s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov je potrebno predložiti volilni komisiji do 10. 5. 2024.

Lep pozdrav

mag. Damjana Šubic, ravnateljica OŠ Medvode

POROČILO o rezultatu volitev o predlaganih kandidatih za predstavnika staršev v Svet OŠ Medvode

Dostopnost