Razširjeni program (RaP)

RAZŠIRJENI PROGRAM v šolskem letu 2024/25

Spoštovani starši!

Smo ena izmed 144 šol, ki v šolskem letu 2024/25 prehaja na celoten program razširjenega programa v osnovni šoli (v nadaljevanju RaP), saj del programa oz. 1. področje (Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje) izvajamo že od šolskega leta 2028/19.

Temeljni namen RaP-a je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.

RaP pomeni priložnost, kako učence naučiti kakovostno preživljati prosti čas, pri čemer šola ponuja vsebine, ki sledijo potrebam današnjega časa in zagotavljajo zdrav razvoj učencev.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki RaP-a.

Splošni cilji: 

–  odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole,

–  večja izbirnost in participacija učenk in učencev,

–  razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,

– poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnosti za udejanjanje načela individualizacije,

–  razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad,

–  spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga. 

Razširjeni program vključuje nabor dejavnosti, ki določajo tri področja:
– Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje,

– Kultura in državljanska vzgoja,

– Učenje učenja.

Nov koncept zajema tudi dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

– interesne dejavnosti,                                – dodatni pouk,

– jutranje varstvo,                                        – dopolnilni pouk,

– podaljšano bivanje,                                   – individualna in skupinska pomoč,

– kolesarski izpit,                                         – pevski zbori,

– neobvezni izbirni predmeti od 4. do 6. razreda (umetnost, računalništvo, tehnika, tuji jezik nemščina, francoščina in šport),

RaP zajema celotno vertikalo. Tako se lahko učenci pred, med in po obveznem pouku vključijo v dejavnosti, ki jih ponuja šola. Izvajanje dejavnosti RaP-a bomo izvajali glede na število prijavljenih učencev. V primeru prevelikega števila prijavljenih otrok bomo tako dejavnost izvajali po skupinah, le določeno obdobje, zaradi kvalitete in varnosti izvedbe. V primeru, da bo število prijavljenih učencev k posamezni dejavnosti RaP-a premajhno, bomo morali predvidene dejavnosti spremeniti, združevati ali opustiti.

Dejavnosti in vsebine RaP-a bodo izvajali različni učitelji.

Medvode, 5. 6. 2024                                                               Ravnateljica: mag. Damjana Šubic

Dostopnost