Kje lahko nadaljujem šolanje

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Nižje poklicno izobraževanje

 • namenjeno je predvsem tistim, ki ne končajo osnovne šole
 • traja 2 leti in pol
 • zaključi se z zaključnim izpitom
 • pridobi se poklic
 • po končanem šolanju je možna zaposlitev ali pa nadaljevanje šolanja v srednjem poklicnem izobraževanju ali srednjem tehniškem in strokovnem izobraževanju

Srednje poklicno izobraževanje

 • traja 3 leta, pridobiš poklic
 • imaš splošne predmete in strokovne module ter 1 tuj jezik
 • zaključi se z zaključnim izpitom – 2 predmeta (slovenščina in izdelek/storitev)
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v poklicno tehniškem izobraževanju (sistem 3+2)

Poklicno tehniško izobraževanje

 • pogoj za vključitev: zaključen ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja
 • traja 2 leti, pridobiš poklic
 • zaključi se s poklicno maturo (4 predmeti)
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem

Možnosti za študij:

 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje)
 • z opravljeno maturo se lahko vpišeš v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna), vendar moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v nekatere enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje

 • traja 4 leta, pridobiš poklic
 • imaš splošne predmete in strokovne module ter 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od programa)
 • zaključi se s poklicno maturo – 4 predmeti: 2 obvezna predmeta (slovenščina in temeljni strokovni predmet) in 2 izbirna predmeta (matematika/angleščina in izdelek/storitev/seminarska naloga/izpit)
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem

Možnosti za študij:

 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje)
 • z opravljeno maturo se lahko vpišeš v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna), vendar moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v nekatere enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)

Srednje splošno izobraževanje – gimnazija

 • traja 4 leta
 • imaš splošne predmete (v nekaterih gimnazijah imaš tudi strokovne predmete) in 2 tuja jezika (ali več)
 • zaključi se s splošno maturo – 5 predmetov: 3 obvezni predmeti (slovenščina, matematika, angleščina) in 2 izbirna predmeta
 • ne pridobiš poklica, pripravlja na študij
 • po končanem šolanju se lahko vpišeš v katerikoli študijski program (v višješolski program, v visokošolski strokovni program prve stopnje, v univerzitetni program prve stopnje, v enovit magistrski program druge stopnje)
 • več vrst gimnazij:
  • splošna gimnazija, športna gimnazija (za športnike, več ur športne vzgoje), klasična gimnazija (obvezna je latinščina)
  • strokovne gimnazije: ekonomska gimnazija (strokovni predmeti s področja ekonomije), tehniška gimnazija (strokovni predmeti s področja elektrotehnike, računalništva, biotehnologije, gradbeništva, arhitekture), umetniška gimnazija (likovna smer, glasbena smer, plesna smer, smer gledališče in film)

Če po končani gimnaziji ne želiš študirati, se lahko vključiš tudi v določen poklicni tečaj (traja 1 leto in se konča s poklicno maturo). Tako pridobiš poklic in se lahko zaposliš.

Poklicni tečaj – PT

 • pogoj: uspešno zaključen 4. letnik gimnazije ali zaključni letnik tehniškega in strokovnega izobraževanja in izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določa posamezen program
 • traja 1 leto
 • konča se s poklicno maturo (4 predmeti)
 • pridobiš poklic in se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ izobraževanje (študij)

Opomba: V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Maturitetni tečaj – MT

 • pogoj:
  • uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje ali
  • uspešno zaključeno srednje tehniško in strokovno izobraževanje ali
  • uspešno zaključen 3. letnik gimnazije (če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto) ali
  • uspešno zaključen 4. letnik Waldorfske gimnazije ali
  • uspešno zaključena osnovna šola in opravljen preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije
 • traja 1 leto
 • zaključi se s splošno maturo (5 predmetov)
 • ne pridobiš poklica, pripravlja na nadaljevanje izobraževanja (študij)

Opomba: Dijak, ki je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje (in s tem že pridobil poklic) ali je uspešno zaključil srednje tehniško in strokovno izobraževanje (in s tem že pridobil poklic) se lahko redno izobražuje v programu maturitetnega tečaja le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Informacije o pogojih za vpis v srednješolske programe ter o tem, katere srednje šole so v Ljubljani in katere programe izvajajo, lahko najdeš na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Informacije o poklicih, programih in srednjih šolah – spletne strani:

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Višješolski študijski program

 • traja 2 leti; obsega 120 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev:
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljena splošna matura ali
  • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in 3 leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo

Več informacij o pogojih za vpis v višješolske študijske programe najdeš na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. 

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Visokošolski strokovni program prve stopnje

 • traja 3 leta; obsega 180 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev:
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljena splošna matura

Univerzitetni program prve stopnje

 • traja 3 do 4 leta; obsega 180–240 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev: opravljena splošna matura
 • nekateri programi dovolijo tudi vključitev ob naslednjem pogoju: opravljena (ustrezna) poklicna matura in opravljen izpit splošne mature iz enega predmeta

Enovit magistrski program druge stopnje

 • traja 5 do 6 let; obsega 300–360 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev: opravljena splošna matura
 • nekateri programi dovolijo tudi vključitev ob naslednjem pogoju: opravljena (ustrezna) poklicna matura in opravljen izpit splošne mature iz enega predmeta

Več informacij o pogojih za vpis v visokošolske študijske programe najdeš na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Sistem vzgoje in izobraževanja si lahko ogledaš na povezavi shema izobraževanja.

Dostopnost