Osnovna šola Medvode stoji ob Ostrovrharjevi ulici 4 v Medvodah. Je ena od štirih osnovnih šol Občine Medvode. Zgrajena je bila leta 1981 iz sredstev samoprispevka občanov Ljubljane. 


Število učencev, vpisanih v OŠ Medvode, je začelo naraščati. Izkazalo se je, da šola nima dovolj šolskih prostorov, zato so uvedli izmenski pouk. Junija 2006 so se začele priprave za nadgradnjo ter prizidek in adaptacijo kuhinje. Zaradi zapletov z gradnjo strehe so  odprli nove prostore šele februarja 2007. 


Občina Medvode je v OŠ Medvode v juliju in avgustu 2017 na pobudo staršev, učencev in zaposlenih v šoli, izvedla investicijo vgradnje osebnega dvigala, s katerim bo gibalno oviranim učenkam in učencem ter obiskovalcem na invalidskih vozičkih omogočen dostop do učilnic v prvem nadstropju.  


OŠ Medvode je bila osemletna do leta 2000, nato je bila postopoma uvedena devetletna osnovna šola. 


Vizija OŠ Medvode se glasi:

"Moderna, prijazna, odprta šola s spoštljivimi medsebojnimi odnosi, ki upošteva individualnost, spodbuja uporabno znanje in gradi zaupanje vase."

Trudili se bomo, da bomo sledili novostim, hkrati pa skrbeli, da bomo prijazni, odprti, spoštljivi, ter da bomo z medsebojnim spoštovanjem in odgovornostjo zagotavljali varno, spodbudno in zdravo šolsko okolje. Spodbujali bomo posredovanje in sprejemanje uporabnega znanja, ki bo učencem služilo v nadaljnjem šolanju in na splošno v življenju. Upoštevali bomo individualne razlike posameznikov ter jim poskušali omogočiti celovit osebnostni razvoj z razvijanjem pozitivne samopodobe.

Da bi uresničili čim več zastavljenih ciljev,  bomo sodelovali s starši in zunanjimi institucijami.


V šolskem letu 2019/2020 je na OŠ Medvode 387 učencev, ki so v 18 oddelkih.  Za njihovo vzgojo in izobraževanje skrbi 45 pedagoških delavcev. 

V podaljšano bivanje je vključenih 176 učencev. Oblikovanih je 5 čistih oddelkov in 2 kombinirana. 

Za učence 3. triletja (7., 8., 9. razred) imamo organiziranih 16 obveznih izbirnih predmetov (OIP Sodobna priprava hrane in OIP Poskusi v kemiji se delita na dve skupini zaradi večjega števila vključenih učencev kot je v normativu). 

Za učence 2. triletja (4., 5., 6. razred) imamo organizirane 4 neobvezne izbirne predmete ( francoščino, šport in umetnost - vsakega v svoji skupini; nemščino pa v treh skupinah zaradi večjega števila učencev). 

Za učence 1. razreda imamo organiziran neobvezni izbirni predmet angleščina. 


OŠ Medvode je od šolskega leta 2008/2009 vključena v projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Zdrava šola. V šolskem letu 2019/2020 je prvič vključena tudi v projekt Shema šolskega sadja.


Vključeni smo v štiriletni projekt SIO 2020, katerega cilj je izboljšane kompetence in dosežki mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Naša šola je bila izbrana, da v šolskem letu 2018/2019 preizkusi nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Poskusni projekt bo trajal 3 leta in nadomešča prejšnji projekt Zdrav življenjski slog.


OŠ Medvode je od šolskega leta 2018/2019 vključena v dvoletni projekt ERASMUS+, ki se imenuje Connect (povezovanje). Država koordinatorica projekta je šola na Poljskem, iz mesta Gliwice, partnerice pa so poleg medvoške in poljske šole še šole iz Italije, Turčije in Bolgarije. 


Učenci so aktivni tudi v drugih manjših projektih in različnih dejavnostih, ki jih tekom leta izvajamo na šoli. Dejavni so na kulturno-umetniškem področju, pri sodelovanju v humanitarnih dejavnostih, na glasbenem področju  in v športu, bodisi v okrilju šole ali izvenšolskih dejavnosti. Odlične rezultate dosegajo v občinskem, regijskem  in tudi v državnem merilu. Rezultate ponosno delimo in se jih veselimo skupaj s starši.

 

Spletna stran šole naj vam bo koristen vir osnovnih informacij, hkrati pa vas bomo ves čas seznanjali z dogajanjem v okviru različnih dejavnosti in projektov.


Ravnateljica: mag. Damjana Šubic