Osnovna šola Medvode stoji ob Ostrovrharjevi ulici 4 v Medvodah. Je ena od štirih osnovnih šol Občine Medvode. Zgrajena je bila leta 1981 iz sredstev samoprispevka občanov Ljubljane. 


Število učencev, vpisanih v OŠ Medvode, je začelo naraščati. Izkazalo se je, da šola nima dovolj šolskih prostorov, zato so uvedli izmenski pouk. Junija 2006 so se začele priprave za nadgradnjo ter prizidek in adaptacijo kuhinje. Zaradi zapletov z gradnjo strehe so  odprli nove prostore šele februarja 2007. 


Občina Medvode je v OŠ Medvode v juliju in avgustu 2017 na pobudo staršev, učencev in zaposlenih v šoli, izvedla investicijo vgradnje osebnega dvigala, s katerim bo gibalno oviranim učenkam in učencem ter obiskovalcem na invalidskih vozičkih omogočen dostop do učilnic v prvem nadstropju. V šolskem letu 2021/22 imamo na šoli dva gibalno ovirana učenca. Preuredili smo jima sanitarije, jima kupili prilagojeni mizi, letos pa bomo poskrbeli še za posebno dvigalo za pomoč v sanitarijah. 

Zaradi vedno večje potrebe po postavitvi nove kolesarnice, ki bi učencem omogočala varno shranjevanje koles in skirojev, smo iskali možne rešitve. 11. 5. 2019 smo uradno otvorili kolesarnico, ki nam jo je postavil donator v marcu/aprilu 2019 (betonska talna podlaga, montaža jeklene konstrukcije). Pri financiranju kolesarnice so sodelovali tudi učenci s prispevkom od zbranih finančnih sredstev od 1. zbiralne akcije starega papirja - za nakup in montažo stojal za kolesa.

24. 6. 2019 smo imeli ob zaključku šolskega leta slavnostno otvoritev novega športnega igrišča, za kar se zahvaljujemo investitorjema: občini Medvode in Ministrstvu za znanost in šport. Športno igrišče je v času pouka namenjeno za uporabo učencem OŠ Medvode in vrtcu Medvode, hkrati pa izven pouka vsem občanom Medvod.

V aprilu leta 2019 smo na zelenici za šolo postavili zunanjo učilnico s pomočjo finančnih sredstev šolskega sklada. V maju 2021 smo sodelovali na razpisu v okviru projekta "Sodeluj in glasuj!", ki ga vodi Občina Medvode. Na natečaju je bil med drugimi projekti izbran tudi predlog OŠ Medvode "Ureditev zunanje učilnice na zelenici pri OŠ Medvode". Projekt sodi v eno izmed 11 območij izvajanja perticipativnega proračuna, v območje KS Medvode - center. Novo zunanjo učilnico naj bi nam tako postavili spomladi leta 2022.

Vizija OŠ Medvode se glasi:

"Moderna, prijazna, odprta šola s spoštljivimi medsebojnimi odnosi, ki upošteva individualnost, spodbuja uporabno znanje in gradi zaupanje vase."

Trudili se bomo, da bomo sledili novostim, hkrati pa skrbeli, da bomo prijazni, odprti, spoštljivi, ter da bomo z medsebojnim spoštovanjem in odgovornostjo zagotavljali varno, spodbudno in zdravo šolsko okolje. Spodbujali bomo posredovanje in sprejemanje uporabnega znanja, ki bo učencem služilo v nadaljnjem šolanju in na splošno v življenju. Upoštevali bomo individualne razlike posameznikov ter jim poskušali omogočiti celovit osebnostni razvoj z razvijanjem pozitivne samopodobe. Zaradi razmer z izobraževanjem na dalajvo bomo v tem šolskem letu poskrbeli za dodatno izobraževanje učencev in strokovnih delavcev na področju računalniškega opismenjevanja in digitalizacije.

Da bi uresničili čim več zastavljenih ciljev,  bomo sodelovali s starši in zunanjimi institucijami.

V šolskem letu 2021/2022 je na OŠ Medvode 406 učencev, ki so v 18 oddelkih.  Za njihovo vzgojo in izobraževanje skrbi 45 strokovnih delavcev. 

V podaljšano bivanje je vključenih 158 učencev. Oblikovanih je 5 čistih oddelkov in 2 kombinirana. 

Za učence 3. triletja (7., 8., 9. razred) imamo organiziranih 17 obveznih izbirnih predmetov (OIP Računalniška omrežja se deli na dve skupini zaradi večjega števila vključenih učencev kot je v normativu). 

Za učence 2. triletja (4., 5., 6. razred) imamo organizirane 5 neobveznih izbirnih predmetov ( francoščino, nemščino, šport, računalništvo in umetnost - vsakega v svoji skupini; nemščino pa v treh skupinah zaradi večjega števila učencev). 

Za učence 1. razreda imamo organiziran neobvezni izbirni predmet angleščina. 


OŠ Medvode je od šolskega leta 2008/2009 vključena v projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Zdrava šola. Od šolskega leta 2019/2020 je vključena tudi v projekt Shema šolskega sadja.


V letu 2020 smo zaključili štiriletni projekt SIO 2020 - program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V letu 2021 smo se vključili v program React-EU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode, ki je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ. Projekt React-EU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ. Nadaljeval se bo v letu 2022. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.


Naša šola od šolskega leta 2018/2019 preizkuša nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Poskusni projekt naj bi trajal 3 leta in nadomešča prejšnji projekt Zdrav življenjski slog. Projekt se podaljšuje za dve leti zaradi epidemije, saj dejavnosti nismo mogli izvajati kot smo si želeli in načrtovali.


Na šoli bomo nadaljevali z
razvijanjem bralne pismenosti. Učence učimo uporabljati različne bralne strategije. Ugotavljamo, da imajo učenci precej težav pri branju navodil, iskanju bistva v besedilu in pri razumevanju prebranega. Te težave so se pokazale tudi med izobraževanjem na daljavo. V šolskem letu 2021/22 bomo zato poskušali nameniti posebno pozornost odpravljanju omenjenih težav. Prav tako bomo namenili več pozornosti razvijanju računalniškega opismenjevanja in digitalizacije tako za učence kot za strokovne delavce šole.


Pri izvedbi šolskih dejavnosti bomo vključevali lokalne strokovnjake, tako kot pretekla šolska leta.
Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo na lokalnih prireditvah in v projektih, npr. Evropski teden mobilnosti, Pešbus, Teden vseživljenjskega učenja, Medvoški kulturni festival, Prižig luči. Sodelovali bomo s turističnim društvom Medvode (mala šola turizma - turistični krožek, Otroška medvoška kuhalnica), s KUD-om Jarem ter na šolskih športnih tekmovanjih in športnih dogodkih, ki jih organizira Javni zavod Sotočje (Miniolimpijada, Žogarija).


Učenci so aktivni v mnogih manjših projektih in različnih dejavnostih, ki jih tekom leta izvajamo na šoli. Dejavni so na kulturno-umetniškem področju, pri sodelovanju v humanitarnih dejavnostih, na glasbenem področju  in v športu, bodisi v okrilju šole ali izvenšolskih dejavnosti. Odlične rezultate dosegajo v občinskem, regijskem  in tudi v državnem merilu. Rezultate ponosno delimo in se jih veselimo skupaj s starši. Predvidevamo pa, da se bomo morali tudi v šolskem letu 2021/22 nenehno prilagajati epidemiološkim razmeram, saj nevarnost možnosti okužbe s Sars-CoV-2 še ni minil.

 

Spletna stran šole naj vam bo koristen vir osnovnih informacij, hkrati pa vas bomo ves čas ažurno seznanjali z dogajanjem v okviru različnih dejavnosti in projektov.


Ravnateljica: mag. Damjana Šubic