Osnovna šola Medvode stoji ob Ostrovrharjevi ulici 4 v Medvodah. Je ena od štirih osnovnih šol Občine Medvode. Zgrajena je bila leta 1981 iz sredstev samoprispevka občanov Ljubljane. 


Število učencev, vpisanih v OŠ Medvode, je začelo naraščati. Izkazalo se je, da šola nima dovolj šolskih prostorov, zato so uvedli izmenski pouk. Junija 2006 so se začele priprave za nadgradnjo ter prizidek in adaptacijo kuhinje. Zaradi zapletov z gradnjo strehe so  odprli nove prostore šele februarja 2007. 


Občina Medvode je v OŠ Medvode v juliju in avgustu 2017 na pobudo staršev, učencev in zaposlenih v šoli, izvedla investicijo vgradnje osebnega dvigala, s katerim bo gibalno oviranim učenkam in učencem ter obiskovalcem na invalidskih vozičkih omogočen dostop do učilnic v prvem nadstropju. V šolskem letu 2020/21 imamo na šoli dva gibalno ovirana učenca. Preuredili smo jima sanitarije, jima kupili prilagojeni mizi, letos pa bomo poskrbeli še za posebno dvigalo za pomoč v sanitarijah. 


Vizija OŠ Medvode se glasi:

"Moderna, prijazna, odprta šola s spoštljivimi medsebojnimi odnosi, ki upošteva individualnost, spodbuja uporabno znanje in gradi zaupanje vase."

Trudili se bomo, da bomo sledili novostim, hkrati pa skrbeli, da bomo prijazni, odprti, spoštljivi, ter da bomo z medsebojnim spoštovanjem in odgovornostjo zagotavljali varno, spodbudno in zdravo šolsko okolje. Spodbujali bomo posredovanje in sprejemanje uporabnega znanja, ki bo učencem služilo v nadaljnjem šolanju in na splošno v življenju. Upoštevali bomo individualne razlike posameznikov ter jim poskušali omogočiti celovit osebnostni razvoj z razvijanjem pozitivne samopodobe. Zaradi razmer z izobraževanjem na dalajvo bomo v tem šolskem letu poskrbeli za dodatno izobraževanje učencev in strokovnih delavcev na področju računalniškega opismenjevanja in digitalizacije.

Da bi uresničili čim več zastavljenih ciljev,  bomo sodelovali s starši in zunanjimi institucijami.


V šolskem letu 2020/2021 je na OŠ Medvode 397 učencev, ki so v 18 oddelkih.  Za njihovo vzgojo in izobraževanje skrbi 45 strokovnih delavcev. 

V podaljšano bivanje je vključenih 160 učencev. Oblikovanih je 5 čistih oddelkov in 2 kombinirana. 

Za učence 3. triletja (7., 8., 9. razred) imamo organiziranih 17 obveznih izbirnih predmetov (OIP Poskusi v kemiji se deli na dve skupini zaradi večjega števila vključenih učencev kot je v normativu). 

Za učence 2. triletja (4., 5., 6. razred) imamo organizirane 4 neobvezne izbirne predmete ( francoščino, šport in umetnost - vsakega v svoji skupini; nemščino pa v treh skupinah zaradi večjega števila učencev). 

Za učence 1. razreda imamo organiziran neobvezni izbirni predmet angleščina. 


OŠ Medvode je od šolskega leta 2008/2009 vključena v projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Zdrava šola. Od šolskega leta 2019/2020 je vključena tudi v projekt Shema šolskega sadja.


Vključeni smo bili v štiriletni projekt SIO 2020, katerega cilj je bil izboljšane kompetence in dosežki mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Naša šola od šolskega leta 2018/2019 preizkuša nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Poskusni projekt bo trajal 3 leta in nadomešča prejšnji projekt Zdrav življenjski slog. Letos se projekt zaključuje.


OŠ Medvode je od šolskega leta 2018/2019 vključena v dvoletni projekt ERASMUS+, ki se imenuje Connect (povezovanje). Država koordinatorica projekta je šola na Poljskem, iz mesta Gliwice, partnerice pa so poleg medvoške in poljske šole še šole iz Italije, Turčije in Bolgarije. Projekt se zaradi COVID-19 podaljšuje do 31. 8. 2022, saj ga zaradi nevarnosti z okužbami nismo mogli izpeljati do konca v šol. letu 2019/20. Izvedeni morata biti še dve mobilnosti.


Na šoli bomo nadaljevali z
razvijanjem bralne pismenosti. Učence učimo uporabljati različne bralne strategije. Ugotavljamo, da imajo učenci precej težav pri branju navodil, iskanju bistva v besedilu in pri razumevanju prebranega. Te težave so se pokazale tudi med izobraževanjem na daljavo. V šolskem letu 2020/21 bomo zato poskušali nameniti posebno pozornost odpravljanju omenjenih težav. Prav tako bomo namenili več pozornosti razvijanju računalniškega opismenjevanja in digitalizacije tako za učence kot za strokovne delavce šole.


Učenci so aktivni tudi v drugih manjših projektih in različnih dejavnostih, ki jih tekom leta izvajamo na šoli. Dejavni so na kulturno-umetniškem področju, pri sodelovanju v humanitarnih dejavnostih, na glasbenem področju  in v športu, bodisi v okrilju šole ali izvenšolskih dejavnosti. Odlične rezultate dosegajo v občinskem, regijskem  in tudi v državnem merilu. Rezultate ponosno delimo in se jih veselimo skupaj s starši.

 

Spletna stran šole naj vam bo koristen vir osnovnih informacij, hkrati pa vas bomo ves čas ažurno seznanjali z dogajanjem v okviru različnih dejavnosti in projektov.


Ravnateljica: mag. Damjana Šubic