OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Kaj so izbirni predmeti?


Izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. So način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci si jih lahko sami izberejo ter z njimi razvijajo svoja močna področja in sposobnosti, lahko pa pri tem upoštevajo bodočo poklicno usmerjenost.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje


Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden.

  • Izbirni predmeti so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

  • Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih predmetov.

  • Prisotnost učenca pri pouku izbirnih predmetov je obvezna in se obravnava enako kot pri ostalih predmetih. Starši so

    dolžni vsako odsotnost opravičiti.

  • Če učenec izbere dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta vpisani v spričevalo. Če učenec izbere tri predmete, bodo ocenjeni vsi trije predmeti, in vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Izbira obveznih izbirnih predmetov


Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko.

 

Možnosti izbire in kombinacij:

  • Če se učenec odloči za izbirne predmete v trajanju dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (to je tuji jezik).
  • V primeru, da se učenec v soglasju s starši odloči za izbirne predmete v trajanju treh ur tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 

Možnost oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih


Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to npr. Glasbena šola Franca Šturma), ima možnost uveljavljanja oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov. V tem primeru mora dostaviti pisno vlogo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2023/2024 in kasneje (do 15. 9. 2023) potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi odloči ravnatelj.

V spodnji priponki pa si preberite katere obvezne izbirne predmete ponujamo za šolsko leto 2023/2024 in njihove opise.

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023-2024.pdf